Subscribe to this blog's feed
ATOM | RSS
[What is this?]
Written by Nique Sanders | Webtic Internet Consultancy
Powered by
Movable Type 4.1
Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Performancing

Main

March 21, 2006

De-google-ify: how to protect your privacy when using Google

Google is hot in the netherlands. It's mostly coming down to privacy. So besides absorbing the unilateral news I searched for information on my own computer.

What is Google doing on my computer? How deep are they digging into my system? So I opened Firefox. A favorite browser of mine because of it's privacy protection. The way to collect user-specific information (amongst others) is by using HTTP cookies. So I started looking for the Google cookie.

My step-by-step plan:
1. Starting up Firefox, delete all cookies (Firefox > Preferences... > Privacy > Cookies > Clear all Cookies).
2. I quit the application (after checking that all cookies were deleted).
3. Started it up with an blank homepage.
4. Checked the cookies and there it was. Only one cookie! From Google. Without surfing, without visiting a site.

What could be responsible for placing that cookie there?
In the right top of the browserwindow there is a Google search option. It's default installed! Not when I surf to a site. No without my knowledge the cookie is there all the time.

Afbeelding 1.png

My solution for the time being, at least untill I find out more about my privacy protection:
1. Start up Firefox, delete all cookies (Firefox > Preferences... > Privacy > Cookies.
2. Click button 'Exceptions'.

Afbeelding 2.png

3. Add in field 'Address of website' the IP number of the Google homepage 66.249.93.99. Add google.com, google.nl or others.

Afbeelding 3.png

ATTENTION: Google owns the NetRange 66.249.64.0 through 66.249.95.255. So it's not watertight, they can't all be blocked. But it was fun to watch the result. No cookies from Google on my computer. At least for now...

Besides the cookies I think there's another matter of attention. They provide so many services that even using a few of them can give them the opportunity to collect information about me. The treath is in connecting all that data together. But that's a comprehensive threath. When connecting my digital shoppingbonuspoints to my digital medical file someone can find out about my habits. Because I buy so many fat food my changes for a heartattack a severe. That's why my healthinsurancecompany is raising my contributions...

Links:
GoogleWatch, a site about Google's monopoly, algorithms, and privacy policies.
Google Privacy Policy. October 14, 2005
The world according to Google. By Charles Miller. A BBC Money Programme

March 19, 2006

Mogen werkgevers de elektronische post van hun werknemers inzien?

Het controleren van de inhoud van een email bericht valt onder het gebied van het recht op privacy. Het recht op privacy behoort een van onze meest elementaire rechten. Het is opgenomen in de Europese rechten van de mens en in de nederlandse grondwet. Deze recht tot privacy is geplaatst in de context van een persoonlijke levenssfeer. Maar hoe zit het met de privacy in de werksfeer met alle nieuwe vormen van communicatie?

Iedere werknemer heeft als het goed is een arbeidscontract waarin de rechten en plichten waar men zich als werknemer aan moet houden worden genoemd. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft een rapport uitgegeven waarin richtlijnen staan voor waar zowel werkgever als werknemer wat aan heeft over goed werken in een netwerken. Dit kan onderdeel uitmaken van het contract. Werkgevers hebben behoefte om het voorheen vrijblijvende gebruik van e-mail en internet in goede banen te leiden. Daarvoor staan in dit rapport gedragscodes en gebruiksregels opgesteld, die ook middels controle worden gehandhaafd. http://www.cbpweb.nl/documenten/av_21_Goed_werken_in_netwerken.stm

Het CPB heeft in het verlengde van dit rapport een raamregeling voor e-mail en internetgebruik ontwikkeld met behulp waarvan werkgever en werknemer een duidelijke afspraak kunnen maken wat wel en wat niet is toegestaan binnen een bedrijf. Een bedrijf kan duidelijk omschrijven wat de rechten en de plichten zijn van een werknemer. Een werknemer stemt door middel van het zetten van zijn handtekening in met deze afspraken. Een van de punten in dit rapport gaat bijvoorbeeld over de vraag of je privé email via de infrastructuur van de werkgever mag versturen. Ook hier zijn dus duidelijke afspraken over te maken.

Het is dus heel goed mogelijk om rekening te houden met de privacy van de werknemer. Vooral als een bedrijf gebruik maakt van een dergelijke raamovereenkomst. Overtreedt een werknemer deze regels heeft een werkgever het recht om te controlen. Als er van te voren duidelijke afspraken zijn gemaakt wat er in welke omstandigheden wanneer gecontroleerd gaat worden is er niet meer echt sprake van privacy. De werknemer weet waar hij aan toe is en controle vindt in alle openbaarheid plaats. Hij of zij kan er zeer eenvoudig voor zorgen dat mail waarvan ze niet willen dat deze gecontroleerd wordt niet in de workflow die gecontroleerd wordt is opgenomen.

Alles op een rij gezet denk ik dat een werkgever zowel de inhoud van een email onder bepaalde omstandigheden en rekening houdend met de gestelde voorwaarden (welke duidelijk bekend zijn bij werknemer!) mag controleren. Daarbij is er nog een onderscheidt te maken tussen interne of externe email en privé of zakelijke email.

'Vleeseter' snuffelt in e-mailbussen van Amerikanen.

Bespreking ‘Vleeseter’ snuffelt in e-mailbussen van Amerikanen
De federale politie van de Verenigde Staten heeft een nieuw wapen in de strijd tegen schurken, spionnen en drugsdealers. Met een speciale computer kan de FBI in een oogwenk grote hoeveelheden elektronische post controleren op criminele en terroristische boodschappen. Misdadigers zouden moeten sidderen van angst, maar het technisch hoogstandje jaagt vooral juristen en privacybeschermers vrees aan. ‘Big Brother leeft en woont in Washington’, luidt hun kritiek.
Uit: De Volkskrant, 13 juli 2000

Afgezien van het feit dat Vleeseter of Carnivore het recht op privacy volledig negeert geeft het artikel zelf inhoudelijk weinig informatie over wat het werkelijk inhoud. Het gaat niet in op de wijze van hoe informatie inhoudelijk gecontroleerd wordt. Het geeft geen informatie over de betrokkenen.

Als je alle feiten in de genoemde artikelen onder kopje ‘Achtergrond informatie’ op een rij zet komt het op twee dingen neer:
Een organisatie (ISP’s zoals b.v. XS4ALL) moet een een onbekende computer met onbekende gevolgen aan zijn eigen netwerk hangen zodat de informatie van zijn klanten ongemerkt en zonder dat ze het beseffen gemonitord kunnen worden!
De informatie van een organisatie die gebruik maakt van het netwerk van een ISP wordt zonder zijn medeweten of goedkeuring inhoudelijk gescand en doorgegeven aan personen behorende tot een organisatie die enorm veel macht heeft onder het mom van terrorisme bestrijding. Maar nergens is het duidelijk dat ze de gescande informatie ook daadwerkelijk alleen daarvoor gebruiken.

Persoonlijk gaan hiervan mijn haren overeind staan. Dit overtreedt zo duidelijk het recht op privacy. Het maakt organisaties zo kwetsbaar. Informatie wordt hiermee vogelvrij verklaard. Vrijheid van meningsuiting wordt beknot. Want zodra je een bepaalde combinatie hebt van woorden gaan er bij de FBI en de NSA rode lampjes knipperen. Denk je eens in dat je voor ethiek de grenzen van het toelaatbare onderzoekt. En je hierover een paper schrijft. Met links naar dubieuze sites. Ben je dankzij de mogelijkheid van het filteren van informatie ineens vogelvrij.
Denk je eens in dat grote organisaties voor hun interne(!) mail gebruik maken van een server bij een internet service provider dan wordt al hun zakelijke informatie gescand. En ze weten het niet eens...

Ook in Europa
En het gebeurt niet alleen in Amerika,de europese tegenhanger. ECHELON is a term associated with a global network of computers that automatically search through millions of intercepted messages for pre-programmed keywords or fax, telex and e-mail addresses. Every word of every message in the frequencies and channels selected at a station is automatically searched. The processors in the network are known as the ECHELON Dictionaries. ECHELON connects all these computers and allows the individual stations to function as distributed elements an integrated system. An ECHELON station's Dictionary contains not only its parent agency's chosen keywords, but also lists for each of the other four agencies in the UKUSA system [NSA, GCHQ, DSD, GCSB and CSE]
http://www.fas.org/irp/program/process/echelon.htm

February 5, 2006

Ethische vragen bij het verschijnsel digitale kloof

De digitale kloof bekeken vanuit verschillende perspectieven

In mijn onderzoek naar het fenomeen digitale kloof is het me opgevallen dat er enorm veel informatie over te vinden is. Maar dat er maar weinig vanuit ethisch standpunt naar gekeken wordt. De algemeen heersende opvatting is dat het iets is dat uitgebannen dient te worden. Uitgaande van een kennismaatschappij waarin techniek een toenemende rol speelt lijkt het een logische gedachtengang. Maar wat als iemand aan de discussie zou deelnemen wiens leven spiritueel gericht is. Kijkende vanuit niet- westerse filosofieën zoals bijvoorbeeld het boedhisme of een chinese, heeft het dichten van de digitale kloof dan eenzelfde prioriteit? Ik wil in dit werkstuk geen antwoord geven op het feit of de digitale kloof gedicht moet worden. Dat neem ik als gegeven aan. Vanuit deontologisch oogpunt kun je je de vraag stellen of het een plicht is om eerst aan het recht op voedsel te voldoen. Ervoor te zorgen dat er aan de primaire levensbehoefte zoals voedsel, kleding en onderdak van de mens voldaan is alvorens er aan het recht op informatie en daaraan gerelateerd de digitale kloof voldaan kan worden. Ik ben van mening dat het een prima samengaat met het ander. Juist door het beschikken over informatie kunnen de primaire levensbehoefte effectiever voldaan worden. Denk bijvoorbeeld aan de informatie hoe je zonder dure commerciële chemische bestrijdingsmiddelen je eigen gewassen kunt beschermen. Of hoe je een irrigatiesysteem zou kunnen opzetten. Ik wil vooral proberen om in het kort het filosofische gebied rond de digitale kloof te bekijken door een paar vragen de revue te laten paseren. Vragen zoals: Wat zouden we moeten doen, als we al wat moeten doen, om de digitale kloof te dichten? Wat is de beste manier om een informatiemaatschappij te creëren die ethisch verantwoord is?

Continue reading "Ethische vragen bij het verschijnsel digitale kloof" »

December 15, 2005

Beroepsethiek en informatie

  • Netkwesties.nl Magazine over maatschappij en internet.
  • Media Awareness Network: Ever since Gutenberg invented the printing press, people have argued about the impact of media on society. The section Media Issues examines some of the current issues in the debate.
  • Freedom and responsibilty. Representative on freedom of the media. Yearbook 2004 (Download PDF)

December 12, 2005

Ethisch verantwoord

Lerend over taxonomieën kom je dan ineens in het Dewey systeem de volgende indeling tegen:

Dewey, 200: Religion
210 Natural theology
220 Bible
230 Christian theology
240 Christian moral & devotional theology
250 Christian orders & local church
260 Christian social theology
270 Christian church history
280 Christian sects & denominations
290 Other religions

Het maakt direct een groot nadeel van dit soort top-down systemen duidelijk. Eenmaal ontwikkeld is het moeilijk om een systeem aan te passen aan de zich ontwikkelende maatschappij.